2014 Yokohama Hot Rod Custom Show
Kaji’s Whiskey Chopper

ダブルクリックで、再生/一時停止