2014 Yokohama Hot Rod Custom Show|森憲モータース|モーターサイクル&カー
2014 Yokohama Hot Rod Custom Show
Kaji’s Whiskey Chopper

ダブルクリックで、再生/一時停止